تبلیغات در داروخانه ها


صندوق دار الکترونیک (دیجی ساین)

یک شبکه یکپارچه تبلیغات و خدمات رسان است که در فاز اول در داروخانه های تهران
( جایگزین صندوقداران)
مستقر گردیده است.

جهت تبلیغات در مانیتور صندوق دار الکترونیک
با شماره تماس 09121039527 تماس حاصل فرمایید